Адм. д. №170/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от  Йордан Ангелов – прокурор в Районна прокуратура Горна Оряховица срещу Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стражица в частта на чл.72 ал.8, за което е образувано Адм. д. №170/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 12.05.2017г от 09.30 часа.