Адм. д. №316/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от  прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново срещу Наредба за управление на общинските пътища в община Златарица в частта на чл.1, ал.2, чл.19, ал.1, чл.20, чл.21 ал.4, чл.22, чл.24, ал.2, чл.26, ал.2, чл.27, чл.28 ал.1 и ал.2, чл.29, ал.2, чл.31, чл.32, чл.33, чл.34, чл.67 и чл.68, приета с решение №180/12.09.2008г. на Общински съвет гр.Златарица и на основание чл.23 от Закона за пътищата , за което е образувано  Адм. д. №316/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.07.2017г от 09.30 часа.
Заинтересованите лица могат да се присъединят към оспорването.