Адм. д. №366/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества , приета с Решение № 403 по протокол № 26/27.03.1997г. на Общински съвет Велико Търново и по конкретно на 67, ал3 и Приложение № 1 към същата, за което е образувано Адм. д. №366/2018г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.07.2018г. от 09.30 часа.