Адм. д. №383/2017 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на прокурор от Районна прокуратура – Павликени против чл. 8, т. 6 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Павликени, приета  от Общински съвет – Павликени с решение №39 по протокол №5/31.01.2008г., за което е образувано Адм. д. №383/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.07.2017г от 09.30 часа.