Адм. д. №49/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от   Светлана Иванова – Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение № 152 по Протокол № 22/10.06.2013 г. на Общински съвет Сухиндол, изменена и допълнена с Решение № 88 по Протокол № 13/12.07.2016 г., за което е образувано Адм. д. №49/2018г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 09.03.2018г. от 09.30 часа.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.