Адм. д. №725/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на   прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица, против чл. 60, ал. 5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Стражица, в редакция след измененията и допълненията, приети с Решение № 604/ 28.01.2019 г. на Общински съвет – Стражица,  за което е образувано  Адм. д. №725/2019г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено 21.02.2020г. от 09.30 часа.