Адм.д.№736/2015 г.

Административен съд гр. ВеликоТърново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 отАдминистративно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокуророт Районна прокуратура – Свищов по реда на чл.185 от АПК с искане за обявяванена нищожност на разпоредбите на чл. 4, б., б. „б“ и „з“ от Наредба №1 заобществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване иорганизацията на движението на територията на Община Свищов, за което еобразувано Адм.д.№736/2015 година по описа на Административен съд градВелико  Търново.
Съдебното заседание е насроченоза 14.12.2015година от 14:30 часа.