Адм. д. №740/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 288 по Протокол № 20/ 01.03.2005 г. от заседание на Общински съвет – Стражица,  за което е образувано  Адм. д. №740/2018г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново. Заинтересованите страни имат възможност да се присъединят към оспорването.
Съдебното заседание е насрочено за 14.12.2018г. от 09.30 часа.