Адм. д. №751/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба против Заповед № РД22-1324/11.07.2012 г. на Кмета на община Велико Търново, с която заповед е одобрено ЧИ на ПУП-план за регулация за УПИ-III от кв.9а по плана на гр.Дебелец-промяна дворищните регулации между УПИ-III-138,УПИI.-137 и УПИ VI-137 от същия квартал и разделяне на УПИ III-138 на два нови УПИ III-138 и УПИ XIII-138 в кв.9а по плана на гр.Дебелец, както и частично изменение ЧИ на плана за застрояване на новообразувания УПИ XIII-138 от кв.9а по плана на гр.Дебелец за което е образувано адм.д. № 751/2012 г, насрочено за 22.01.2013 година от 13.00 часа. На основание чл.218 от ЗУТ Административен съд В. Търново съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ – собствениците и носителите на вещни права върху имотите, посочени в обжалваната заповед могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл.218, ал.1 от ЗУТ, като в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на оспорването в “Държавен вестник” следва да подадат заявление до Административен съд – Велико Търново. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованост на заявителя.