Адм. д. №774/2015г.

Административен съд Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния  кодекс съобщава, че е постъпил протест от Атанас Филипов – районен прокурор при Районна прокуратура гр. Павликени против чл.8 от Наредба за опазване на обществения ред и безопасността на движението в Община Сухиндол, приета с Решение №65 по Протокол №16 от 29.04.2004г. на Общински съвет – Сухиндол и допълнена с Решение №163/12.12.2005г. на същия общински съвет, за което е образувано адм.дело №774/2015г. по описа на Административен съд- гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 12.01.2016година – 9.30часа.