адм. дeло № 221/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – град Велико Търново против разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета с решение №42 по протокол №5 от 31.01.2008 г., изменяна и допълвана, в частта и, касаеща прилагането на т.12 и т.13 на Приложение №4 към Глава втора, Раздел VI от ЗМДТ, от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета с решение №42 по протокол №5 от 31.01.2008 г., за което е образувано адм. д. № 221/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново, както и възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК.
Съдебното заседание е насрочено за 10.07.2020 г. от 10.15 часа в новата сграда на Административен съд- гр. В. Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1.