адм. дeло № 69/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  185 и сл.  от Административно процесуалния кодекс, съобщава  че е постъпил протест на  прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението“ на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 323 по Протокол № 28/11.09.2008 г. на Общински съвет – Велико Търново с искане за обявяването й за нищожна като издадена от некомпетентен орган или отмяната й като незаконосъобразна поради приемането й при съществени процесуални нарушения.
Образувано е  адм. д. № 69/2020 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.03.2020година  от 09.30 часа.