Адм. дelo №92/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на   окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 90 / 19.02.2008г. на Общински съвет Полски Тръмбеш, за което е образувано  Адм. д. №92/2020г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено 20.03.2020г. от 10.00 часа.
Заинтересованите лица могат да се присъединят към оспорването.