ВИСОК БРОЙ НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 г.

Традиционно председателят на Административен съд Велико Търново – съдия Георги Чемширов, изнесе статистически данни и факти, и направи задълбочен анализ за дейността на ръководената от него институция през 2017 г. Докладът беше представен пред магистратите от съда и представителите на Апелативен съд Велико Търново, Окръжен съд Велико Търново, Окръжна прокуратура Велико Търново и Адвокатска колегия Велико Търново. Състоялото се на 21.02.2018 г. годишно отчетно събрание беше удостоено с присъствието на новоизбрания председател на Върховния административен съд на Република Българя – съдия Георги Чолаков  и съдия Мариника Чернева. Високите гости оцениха подобаващо работата на съдиите от Административен съд Велико Търново, като акцентираха върху високия брой необжалвани съдебни актове като показател за удовлетвореността и доверието в правораздавателната дейност на съда. Господин Чолаков изказа респект за качеството и бързината на работата на всички магистрати и служители от Административен съд Велико Търново, въпреки условията на сградата, в която се помещават. Отчетените резултати красноречиво указаха, че независимо от непроменените битови условия, през 2017 г. Административен съд Велико Търново е функционирал пълноценно и е успял да гарантира бързо, компетентно и прозрачно съдопроизводство. Положителни отзиви изразиха и председателят на Апелативен съд Велико Търново – съдия Янко Янев, председателят на Окръжен съд Велико Търново – съдия Теодорина Димитрова, заместник-окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Велико Търново – Донка Мачева и председателят на Адвокатска колегия Велико Търново – адвокат Даниела Минева.

« 1 на 4 »