ДЕЙНОСТ №3 ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №3 ПО
ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА
МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

В периода 27.07. – 30.07.2013година в  гр.Варна се проведе специализирано обучение по проект  „Повишаване на  компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца  съобразно съвременните европейски тенденции”, който се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В специализираното обучение по приложението на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС и решенията на Съда на ЕС по дела, свързани с нея, взеха участие 8 магистрати и съдебни помощници от Административен съд –  Велико Търново. Лектор на обучението бе съдия  Донка Чакърова – от Върховен административен съд.