ДЕЙНОСТ №6 – ПРОЕКТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №6
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТ ,
СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”
 

В изпълнение на Дейност № 6 – Подготовка, организиране и провеждане на специализирано обучение за съдебни служители – „Практически инструкции за документооборот, съставяне и оформяне на документи в съдебната система” по проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран от ОПАК в периода 15-18.01.2014 година, се проведе специализирано обучение в гр.Трявна, хотел „Калина палас”.
В обучението взеха участие 45 съдебни служители от Административен съд – В.Търново, Административен съд – Ловеч и Административен съд-Враца. Лектор на обучение бе проф. Антон Гецов от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Дейността беше реализирана успешно и ползотворно, като проведеното специализирано обучение допринесе за повишаване на компетентността на съдебните служители и способства за повишаване качеството на работа в Административен съд – Велико Търново, Административен съд – Ловеч и Административен съд – Враца..