ЗА ДЕСЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТЧЕТЕ ТРАДИЦИОННО ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА СИ

На състоялото се на 10.03.2017 г. годишно отчетно събрание председателят на съда Георги Чемширов представи и подложи на обсъждане подробен анализ на работата и постигнатите резултати в съдебния орган през 2016 г. Акцент в доклада е реализираната за първи път от създаването на специализирания съд през 2007 г. оптимална кадрова обезпеченост –почти двойно е увеличението на магистратския състав в сравнение с 2014 г. С удовлетворение председателят посочи, че към 31.12.2016 г. щатните бройки за съдии възлизат на 11, като всички те са реално заети. Общият брой на новопостъпилите през отчетния период дела възлиза на 1263 в това число административни и касационни. За същото време съдът е приключил общо 1300 дела, като внимание заслужава факта, че 78 % от тях са свършени в тримесечен срок, въпреки че разглежданите дела се отличават с висока фактическа и правна сложност, предвид приоритетното разглеждане на данъчни дела от съда. Атестат за високото качество на постановените съдебни актове е резултатът от инстанционния контрол, който показва 65 % потвърдени актове от ВАС. Висока оценка за работата на съдиите и поздравления поднесоха гостите на събранието – съдия Мирослав Мирчев – председател на VІІІ отделение на Върховния административен съд на Република България, съдия Янко Янев – председател на Апелативен съд Велико Търново, съдия Теодорина Димитрова – председател на Окръжен съд Велико Търново и окръжният прокурор на Велико Търново Емил Денев.

Снимки от събитието може да видите по-долу

« 1 на 7 »