ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Считано от 03.01.2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдия Румяна Пеева от заеманата от нея длъжност в Административен съд Велико Търново поради навършване на възраст за пенсиониране. По предложение на Георги Чемширов –административен ръководител на съда, съдия Пеева бе поощрена от съвета с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В присъствието на магистрати и служители председателят Чемширов изрази уважение и признателност към дългогодишния труд на г-жа Пеева и й пожела здраве и дълголетие. Зад гърба си Румяна Пеева оставя завидна юридическа кариера, стартирала след завършването на СУ „Климент Охридски“ в Окръжен съд Велико Търново като стажант-съдия. След двадесет и осем години като адвокат, със създаването на административните съдилища в България през 2007 г. и след спечелен конкурс започва работа в съдебната система.