ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд за 2016 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Административен съд – Велико Търново или Окръжен съд-Велико Търново следните документи:
1. Актуално свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава за съдебен експерт.
2. Декларация по чл.7, във вр. с чл.11 от Наредба №2/29.06.2015г. –по образец
3. Декларация съгласие /само за лицата, които към момента не са подали такава/ –по образец
Срок до 30 септември 2016г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪЦИТЕ С
ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2016 Г.

На основание чл. 402, ал.1 от Закона за съдебната власт в Административен съд – Велико Търново се открива процедура за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица за Съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд. Съгласно чл.14, ал.1 от Наредба №2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ, бр.50 от 03.07.2015г.), предложенията за изменение и допълнение на утвърдения списък на вещите лица ще се приемат до 30 септември 2015г. в регистратурата на Административен съд-Велико Търново и в регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново.
За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания /съгласно чл.7 от Наредба №2 от 29.06.2015год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица/:
1. притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР- завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР.
2. има най-малко 5 (пет) години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи.
3. не е осъждано за престъпление от общ характер;
4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Лицата, които кандидатстват за вещи лица, следва да подадат следните документи:
1. Заявление /по образец/ на хартиен и електронен носител;
2. Лична карта – копие;
3. Диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация – нотариално заверено копие; за вещите лица, които са служители на МВР- документ за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР.
4. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за вещо лице;
5. Декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица; че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност и че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт-
– по образец;
6. Документи, свързани със стаж по специалността: (нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години);
7. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
8. Удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие на такова);
9. Документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация – заверено копие;
10. Актуална снимка/ формат документи за самоличност/- за издаване „Карта на вещо лице”.
11. Справка за вещо лице /по образец/ и декларация съгласие за използване на ел.адрес /по образец/.

Телефон за допълнителна информация: 062/65-10-83-адм.секретар.
Документи-образци за попълване:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Декларация
Декларация
Справка вещо лице