Информация за преводачи

Съощение във връзка с Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г.

Във връзка с актуализиране на списъка на съдебните преводачи към съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2022 година, всички желаещи да бъдат включени в списъка, подават в Окръжен съд – Велико Търново или Административен съд – Велико Търново заявление на хартиен и електронен носител /по образец/, в срок до 30.09. 2021г.
Съгласно чл.12 от Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. към заявлението се прилагат следните документи:

1. Лична карта – копие;
2. Нотариално заверен сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
3. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за съдебен преводач;
4. Декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебните преводачи и декларация, че не е поставен/а под запрещение, че не е лишен/а от право да упражнявам професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт – по образец;
5. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността.
6. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България (ако лицето е чужд гражданин);
7. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (ако притежава такова).
8. Актуална снимка /формат документи за самоличност/ за издаване на карта на съдебния преводач след вписването му.

Срок за подаване на документите до 30.09. 2021г. година.

Съгласно Чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи: Всеки кандидат за съдебен преводач е задължен при вписване от страна на съответния компетентен орган в регистър на съдебни преводачи да представи документ за сключена застраховка „Професионална отговорност“ за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената му работа.
Телефон за допълнителна информация: 062/611327-адм.секретар.

Обрзци на документи:
Декларация
Декларация съгласие

Заявление