Конкурс за заемане на длъжността „Съдебен деловодител”- 1 щатна бройка, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ, код по НКПД: 44152003

Прекратява се конкурса за „Съдебен деловодител на основание Заповед № РД-05-284 / 28.06.2021 г.

На основание Заповед №РД-05-227/31.05.2021г. на Председателя, Административен съд – Велико Търново ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Съдебен деловодител”- 1 щатна бройка, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ, код по НКПД: 44152003

Длъжностна характеристика

Декларация – съгласие за обработване на лични данни във връзка с участие в конкурс за служител на длъжността „съдебен деловодител“ в Административен съд – Велико Търново

Декларация чл.340а, ал.1 от ЗСВ

Декларация чл.340а, ал.2 от ЗСВ