КОНКУРС НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №453/05.12.2014Г. на Председателя на съда

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността
„Началник отдел – обща администрация” – 1 щатна бройка
в Административен съд – Велико Търново

1. Кратко описание на длъжността: Създава условия за законосъобразна, бърза и ефективна работа на служителите от общата администрация в съда. Предлага на председателя на съда мерки за подобряване организацията и качеството на работа на отдела. Участва в комисиите по назначаване, атестиране, налагане на наказание на служителите от отдел „Обща администрация”. Подпомага председателя на съда в дейностите по стопанисване и управление на съдебното имущество, възложено на съда. Организира и контролира снабдяването на съда с необходимата техника, материали и консумативи. Подпомага председателя на съда и административния секретар в управлението на човешките ресурси. Изпълнява функциите на финансов контрольор. Отговаря и организира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана в съда. Изпълнява и други дейности, възложени от председателя на съда и административния секретар.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:Висше образование „Магистър” в областта на публичната администрация или икономика; минимум 8 години общ трудов стаж; предимство – управленски опит и стаж в съдебната система; отлични организационни способности; умения за работа с граждани и в екип; умения за работа с компютър; комуникативни умения.
3. Начин на провеждане на конкурса – на три етапа: по документи; тест- включващ въпроси от Правилника за администрацията в съдилищата и длъжностната характеристика;  събеседване – за преценка на възможностите на кандидата по отношение на управленските му умения, комуникативност, организационни способности и мотивацията му за заемане на длъжността.
4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: 892.00 лева.
5. Необходими документи за участие в конкурса:
Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурс, към което се прилагат:

  • автобиография – тип СV;
  • декларация /по образец/, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност.
  • декларация /по образец/ по чл.132, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата за липса на обстоятелствапо чл.107а, ал.1 от КТ;
  • копия от документи за придобита образователно квалификационна степен „Магистър” в посочените области и допълнителни квалификации,
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/;
  • свидетелство за съдимост, издадено да послужи пред Административен съд-В.Търново;
  • карта за предварителен медицински преглед (медицински документ за започване на работа) със заверка от Център за психично здраве, че лицето не страда от психични заболавяния.
  • копие на лична карта.

Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, удостоверяващи квалификация и умения, свързани със заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документи:

1. Документите се подават в сградата на Административен съд – Велико Търново, адрес: гр.Велико Търново, площад Център 2, корпус 4, ет.2, Информационен център, всеки работен ден от 8,30ч. – 17,00 часа
2. Срок за подаване на документите – до 17.00ч. на 07.01.2015г. /Обявата е публикувана във вестник „Борба” бр.234 от 08.12.2014г./
3. Документи се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.
4. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на съда- http://www.asvt.eu/ и информационното табло в сградата на съда;

Длъжностната характеристика за обявената длъжност ще бъде на разположение на гражданите на информационното табло на съда и по-надолу в обявата.
За допълнителна информация – тел. 062/65-10-83.
Декларации,  Длъжностна характеристик