КОНКУРС „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК“, “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”, „ПРИЗОВКАР“

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
със Заповед №РД-05-161/06.04.2016 година
ОБЯВЯВА конкурс за заемане на три щатни бройки за длъжностите:
„Съдебен помощник” – 1 щатна бройка;
„Съдебен деловодител”- 1 щатна бройка и „Призовкар” – 1 щатна бройка

І. СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК. Кратко описание на длъжността. Съдебният помощник подпомага съдиите в тяхната работа, като извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна; подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните; изготвя проекти на съдебни актове; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани; да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалност „Право”; да са преминали изискуемия стаж, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване; да не са лишени по съответен ред от право да заемат определена длъжност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са поставени под запрещение. Специфични изисквания: компютърна грамотност; умения за работа с правно – информационни системи „Апис” и „Сиела”; комуникативност, организираност, лоялност;  умения за работа в екип; стаж в съдебната система и владеене на чужд език е предимство. Начин на провеждане на конкурса: първи етап – по документи; втори етап – писмен изпит – решаване на административно-правен казус; Методиката за оценяване на този етап се изготвя от комисията, провеждаща конкурса и се оповестява предварително;трети етап-устен изпит–върху въпроси от конспект по административно-правни науки; четвърти етап – събеседване с първите трима. До трети етап /устен изпит/ от конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите издържали писмения изпит с оценка не по-ниска от Добър 4,00.Конспектът по административно-правни науки ще бъде на разположение на кандидатите на интернет – страницата на съда.     Минимален размер на основната заплата – съгласно чл.247 от ЗСВ. Необходими документи- Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурс, към което се прилагат:- автобиография – тип СV;- копие от лична карта; декларация /по образец/, че е пълнолетен български гражданин; не е поставен под запрещение; не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; не е лишен от право да заема определена длъжност; декларация /по образец/ за спазване на изискванията по чл.162 от ЗСВ – че лицето има само българско гражданство; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт;  декларация /по образец/ по чл.132 от Правилника за администрацията в съдилищата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ; копие от диплома за завършено висше юридическо образование; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;копие от документи за придобита допълнителна квалификация /ако има такава/; копие от удостоверение за компютърна грамотност;копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/ – ако има такъв; свидетелство за съдимост – оригинал; медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал, със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания.
Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.
ІІ. СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ. Кратко описание на длъжността. Образува и придвижва първоинстанционни и второинстанционни административни дела – прилага новопостъпили документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; изготвя преписи от документи и решения; вписва данни по делата ръчно и на компютър; прави справки по делата; изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността- завършено средно образование /висше образование е предимство/; най-малко 2 години общ трудов стаж /стаж в съдебната система е предимство/; познания по общи деловодни техники; компютърна грамотност;практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми; познаване на съдебната документация;познаване на нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация – Правилника за администрацията в съдилищата и на процесуалните закони ГПК и АПК, в частите, касаещи длъжността; познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; организационни умения; умения за работа с граждани и в екип. Начин на провеждане на конкурса: първи етап – по документи; втори етап – практическа задача; трети етап – събеседване. Методиката за оценяване се изготвя от комисията, провеждаща конкурса и се оповестява предварително. Минимален размер на основната заплата – 539.00 лева. Необходими документи-Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурс, към което се прилагат: автобиография – тип СV; копие на лична карта; декларация /по образец/, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност; декларация /по образец/ за по чл.132 от Правилника за администрацията в съдилищата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ;  копие от диплома за завършена образователна степен;   удостоверение за компютърна грамотност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/; свидетелство за съдимост – оригинал; медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал, със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания.
Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.
ІІІ. ПРИЗОВКАР. Кратко описание на длъжността. Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа; координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари; отговаря за навременно връчване на призовките и другите книжа, незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки; изпълнява и други задачи, възложени от председателя на съда.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: завършено средно образование; най-малко 2 години общ трудов стаж /стаж в съдебната система е предимство/; компютърна грамотност; познаване на нормативната уредба, регламентираща връчването на призовки и съдебни книжа /процесуалните закони ГПК и АПК, в частите, касаещи длъжността/; познаване на съдебната документация; познаване на нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация – Правилника за администрацията в съдилищата;отлични организационни и комуникативни умения; умения за работа с граждани и в екип; дискретност, изпълнителност, лоялност, инициативност; отлични умения за изразяване на информация – писмено и устно; способност за намиране на решение в нестандартни ситуации. Начин на провеждане на конкурса: първи етап – по документи; втори етап – практическа задача; трети етап – събеседване.Методиката за оценяване се изготвя от комисията, провеждаща конкурса и се оповестява предварително. Минимален размер на основната заплата – 443.00 лева. Необходими документи-Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурс, към което се прилагат: автобиография – тип СV; копие на лична карта; декларация /по образец/, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност; декларация /по образец/ за по чл.132 от Правилника за администрацията в съдилищата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ;  копие от диплома за завършена образователна степен;   удостоверение за компютърна грамотност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/; свидетелство за съдимост – оригинал; медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал, със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания.Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.
Място и срок за подаване на документи: Документите се подават в сградата на Административен съд – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, площад Център 2, корпус 4, ет.2, Информационен център, всеки работен ден от 8,30ч. – 17,00 часа. Срок за подаване на документите – до 09.05.2016г. включително /Обявата е публикувана във в. Борба -бр.68 от 08.04.2016г./. Документи се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:електронната страница на съда- http://www.asvt.eu/ и информационното табло на съда.
Длъжностните характеристики за обявените длъжности ще бъдат на разположение на гражданите на информационното табло на съда и на електронната страница на съда. За допълнителна информация: 062/65-10-83 – адм. секретар.

Необходими декларации
Длъжностна характеристика на Деловдител
Длъжностна характеристика на Призовкар
Длъжностна характеристика на Съдебен помощник