КОНКУРС “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
На основание Заповед №346/26.09.2014 година на Адм.ръководител-председател
ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Съдебен секретар” – 1 щатна бройка
в Административен съд – Велико Търново 

 1. Кратко описание на длъжността: изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото протоколи от откритите съдебните заседания; изготвя писма до различни институции, в изпълнение на разпорежданията на съда; изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и административния секретар.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Завършено средно образование, успех по български език и литература – 4,00 от дипломата за средно образование; най-малко 2 години общ трудов стаж; машинописна квалификация или компютърен машинопис; компютърна грамотност; познания по общи деловодни техники; отлични практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми; познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация; умения за работа в екип.
3. Начин на провеждане на конкурса – на четири етапа:1/по документи; 2/тест – по български език и компютърна грамотност; 3/практически изпит – проверка на компютърните умения и машинопис /писане под диктовка/; 4/събеседване.
4. Минимален размер на основната заплата: 482.00 лева.
5. Необходими документи за участие в конкурса:Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурс, към което се прилагат: автобиография – тип СV; декларация /по образец/, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност; декларация /по образец/ по чл.132, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата за липса на обстоятелствапо чл.107а, ал.1 от КТ; копия от документи за придобита образователна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността /да се представи и диплома за средно образование, с оглед изискването за успех по български език и литература – 4,00 /; удостоверение за машинописна квалификация или компютърен машинопис; удостоверение за компютърна грамотност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/; свидетелство за съдимост, издадено да послужи пред Административен съд-В.Търново; карта за предварителен медицински преглед (медицински документ за започване на работа) със заверка от Център за психично здраве, че лицето не страда от психични заболавяния. Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, удостоверяващи квалификация и умения, свързани със заемане на длъжността.
6.Място и срок за подаване на документите: Документите се подават в сградата на Административен съд – Велико Търново, адрес: гр.Велико Търново, площад Център 2, корпус 4, ет.2, Информационен център, всеки работен ден от 8,30ч. – 17,00 часа.
Срок за подаване на документите – до 17,00ч. на 31.10.2014 година.
Обявата е публикувана във вествик „Борба”, бр. 185/30.09.2014г.
Документи се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:електронната страница на съда- http://www.asvt.eu/ и на информационното табло на съда.
Длъжностната характеристика за обявената длъжност ще бъда на разположение на гражданите на информационното табло на съда и на електронната страница на съда.
За допълнителна информация тел. 062/65-10-83.
След проверка на представените документи, до следващите етапи от конкурса ще бъдат допуснати единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявят на интернет – страницата и на информационното табло на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие  в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до адм.ръководител на съда в 7 дневен срок от обявяване на списъците. Адм.ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Необходимите документи можете да изтеглите от посочените линкове: Длъжностна характеристика, Декларации