ЛИПСАТА НА СГРАДА ОТНОВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В Административен съд Велико Търново е образувано дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди по искова молба на лице, изтърпяващо наказание доживотен затвор без замяна в Затвора в гр. Ловеч. Условията на сградата, в която се помещава съда обаче не обезпечават сигурността и обществената безопасност, както и сериозно затрудняват конвоирането на такива лица. С оглед възможността за лично явяване на ищеца, съдебният състав беше принуден да разгледа делото извън сградата на съда. Същото беше проведено на 18.04.2018 г. в съдебната палата в центъра на гр. Велико Търново, която осигурява всички изискуеми мерки за сигурност и гарантира безпроблемното изпълнение на задълженията на служителите от ГД „Охрана“ по довеждането на осъдения на лишаване на свобода до органа на съдебна власт. Придвижването на съдебния състав и на материалите по делото наложи забавяне на останалите насрочени дела и търпеливото чакане на страните по тях.