Обобщени резултати от проведения конкурс за длъжността „Системен администратор – І степен” в Административен съд – Велико Търново

Таблица с резултати от компютърен тест и практически изпит за конкурса за Системен Администратор.