ОТТЕГЛЕНА Е ЖАЛБАТА СРЕЩУ ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От ПП „Българска демократична общност“ депозираха в Административен съд – Велико Търново молба за оттегляне на жалбата против Решение № 233/29.10.2019 година на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, с което е обявен резултатът от гласуването за общински съветници във Велико Търново. Като страна по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. Въз основа на така предприетото процесуално действие съдът остави жалбата без разглеждане, а производството по административно дело № 682/2019 беше прекратено. Датата 13.11.2019 година за открито съдебно заседание е заличена.