ОТХВЪРЛЕН Е ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С Решение № 109 от 12.03.2019 г. по Административно дело № 922/2018 г. по описа на Административен съд Велико Търново състав на съда е отхвърлил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на чл. 23, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 1 и т. 2  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. Най-общо оспорените текстове регламентират задължение за заплащане на такса за ползване на детски градини и детски ясли от родителите или настойниците на деца. Съдът е приел, че разпоредбите, срещу които е насочен протестът, са законосъобразни, доколкото са приети при законово предоставена компетентност на органа на местно самоуправление, при съобразяване на формата по чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и производството за това, както и в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за предучилищното и училищното образование. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.