Преванативни мерки срещу covid-19

Уважаеми дами и господа,

В последните месеци в световен мащаб се наблюдава сложна и динамично развиваща се ситуация, като от 11.03.2020 година Световната здравна организация обяви пандемия от COVID-19. Властите в България ежедневно обновяват противоепидемичните мерки за страната. На свое заседание Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет също даде препоръки относно създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19).

Считано от 11.03.2020 година със Заповед № РД-05-164/10.03.2020 г. на председателя на Административен съд – Велико Търново са взети превантивни мерки за ограничаване на възможностите за заразяване и разпространяване на COVID-19 на територията на съда. Общото събрание на съдиите на Административен съд – Велико Търново взе решение да не отлага откритите съдебни заседания в препоръчания едномесечен срок, но това налага стриктно спазване на ограничителните правила и извънредните условия на работа, отнасящи се както за магистратите и служителите, така и за гражданите.

В тази връзка, най-учтиво се обръщаме с молба да се избягват посещения в сградата на Административен съд – Велико Търново, когато същите не са наложителни. В случай на неотменими и крайно наложителни визити, моля да съобразявате здравния си статус и да се уверите, че не представлявате заплаха за разпространяване на зараза. При всички положения, достъпът на граждани към момента е ограничен до фоайето на първия и втория етаж на съда, а заседанията се провеждат само в Зала № 15 при съблюдаване на противоепидемиологичните мерки.

Отлична, бърза и адекватна възможност за справки по дела и получаване на информация е комуникацията по електронна поща: admsvt@gmail.com и delovodstvo.admsvt@gmail.com, както и на телефонен номер: 062-604102, 062-600020, 0879608762 и факс 062-604102. Разчитаме на разбирането на страните по първоинстанционни дела, като апелираме процесуалната защита и представителство да се осъществява от максимално ограничен кръг лица, като се сведе до минимум участието в съдебния процес. Явяването на страните по касационни дела не е задължително и достатъчно е представянето на писмени становище, каквато е и обичайната практика. Административен съд – Велико Търново преустановява провеждането на мероприятия като Ден на отворените врати, събрания, ученически посещения и други, налагащи струпването на хора в сградата. Изброените мерки са превантивни и са взети с оглед сигурността не само на работещите в съда, но и на обществеността.