ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СЪДИЯ ГЕОРГИ ЧЕМШИРОВ ЕДИНОДУШНО ПОЛУЧИ ОЩЕ ЕДИН МАНДАТ НА ПОСТА

Съдия Чемширов беше избран единодушно от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на състоялата се на 09.05.2017 г. процедура за избор на административен ръководител – председател на Административния съд във Велико Търново, съгласно решение по Протокол № 19/09.05.2017 г.

Председателят убедително защити управленската си концепция пред единадесетте членове на съвета и обоснова ползите от идеята да довърши започнатото преди пет години, когато пое специализирания съд. Съдия Чемширов припомни, че проблемите пред регионалния административен съд през 2011 г. са били доста, но като най-съществени открои кадровото обезпечение и липсата на адекватен сграден фонд. Първият проблем, довел след себе си и до свръхнатовареност на магистратите по онова време, е ефективно разрешен по време на първия мандат, похвали се той, като акцентира, че понастоящем в съда работят 11 магистрати и 29 съдебни служители. Сградният проблем беше отчетен като неразрешен, въпреки че още през 2012 г. в резултат на положените усилия на новия председател, беше закупена сграда, която все още не е ремонтирана и пригодена за целите на правораздаването. Това беше  очертано като приоритет на председателя по време на втория му мандат.

Съдия Чемширов даде аргументирани отговори на поставените въпроси относно постановяваните актове в Административен съд Велико Търново и резултатите след касационния контрол от Върховния административен съд, относно голямата разлика в натовареността на административните съдилища, както и по повод практиката на Великотърновския административен съд като касационна инстанция.

В края на изслушването председателят на Върховния административен съд на Република България – Георги Колев, оцени представянето като повече от добро, като не беше пестелив и в положителните отзиви относно управленските качества на кандидата и реализираните успехи през отминалите пет години. За единодушното си решение членовете на Висшия съдебен съвет се позоваха и на категоричната подкрепа към кандидата от Общото събрание на съдиите от Административен съд Велико Търново, аргументираната мотивация за заемане на длъжността, демонстрираното добро познаване на структурата и дейността на съда и високите професионални и нравствени качества на Чемширов.

Съгласно чл. 194 б, ал. 4 от Закона за съдебната власт съдия Георги Чемширов встъпи в длъжност на 22.05.2017 г. Той има над 18 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната система като следовател и като съдия. Сам Чемширов споделя, че професионално е неразривно свързан с административното правосъдие от 2000 г., а от създаването на административните съдилища в България през 2007 г. е съдия в Административен съд – Велико Търново.

ВИЗИТКА:

Роден: 21.12.1973 г. в гр. Левски

Образование: Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – 1996 г.

Професионален опит:
1999 г. – 2000 г.         следовател ТСО Свищов, ОСС Велико Търново
2000 г. – 2005 г.         главен юрисконсулт, Регионална данъчна дирекция – Велико  Търново
2006 г. – 2007 г.         главен юрисконсулт, Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Велико Търново при ЦУ на НАП
2007 г. – 2012 г.         съдия в Административен съд – Велико Търново
2012 г. – 2017 г.         административен ръководител – председател на Административен  съд Велико Търново

Съдия Георги Колев Чемширов е с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.