Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран от ОПАК., ще се извърши на 04.06.2013 година от 10,00ч. в сградата на Административен съд-Велико Търново, площад Център №2, Корпус №4, ет.2, кабинет №4.