Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК

Уведомяваме участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „ Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК, че с Протокол от 10.06.2013г., Комисията, назначена със Заповед №222/03.06.2013г. на Председателя е допуснала поправка на техническа грешка в Протокол от 04.06.2013 г., страница 2, както следва:
ВМЕСТО „На обявеното отваряне на офертите 03.06.2013г. 10,00ч. не се явиха представители на кандидатите, депозирали офертите.”
ДА СЕ ЧЕТЕ „На обявеното отваряне на офертите 04.06.2013г. 10,00ч. не се явиха представители на кандидатите, депозирали офертите.”