Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК – допуснати оферти

Уведомяваме участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „ Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК, че с Протокол от 18.06.2013г., Комисията, назначена със Заповед №222/03.06.2013г. на Председателя е допуснала до оценяване следните офертите:

  1. ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов”, гр.София, вх.№1/31.05.2013г.
  2. ”Център за чужди езици и мениджмънт” ООД, гр.Плевен, вх.№2/03.06.2013г.
  3. ”Е-турс” ООд, гр.Добрич, вх.№3/03.06.2013г.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще се състои на 20.06.2013г. от 10,30ч., Зала №15, в сградата на Административен съд – Велико Търново, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.