Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК

С решение № 1/22.04.2013 г.. на председателя на Административен съд – Велико Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции“, финансиран по ОПАК” КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ- 03.06.2013 година.- 16.00 часа.

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1000 (хиляда) лева.
Когато гаранцията е парична сума ,тя трябва да бъде внесена по сметката на възложителя –
IBAN BG 07 RZBB 9155 33 20035630
BIC RZBBBGSF

Образци и приложение от документацията за участие в процедурата:
Документация