Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”

Административен съд Велико Търново има удоволствието да съобщи, че на 20.02.2013 г. между съда в качеството му на бенефициент и Министерството на финансите чрез Управляващия орган на ОП „Административен капацитет” бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 144 764,00 лева по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
До сключването на договора се стигна след участие в открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси, бюджетна линия BG051PO002/12/2.4-08. Наименованието на проекта е „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца считано от датата на сключване на договора, като предвидените дейности ще бъдат реализирани в условията на партньорство с Административен съд Ловеч и Административен съд Враца. Общата цел на проекта е укрепване на капацитета на трите административни съдилища, а специфичните такива – повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на магистратите и съдебните служители за качествено изпълнение на служебните задължения, както и подобряване на оперативната работа и съдебната практика.
Очакваните резултати от изпълнението на заложените дейности са проведено работно посещение в Съда на ЕС в Люксембург или в държава членка на ЕС за обсъждане на актуални правни проблеми от значение за практиката на административните съдилища, включително обсъждане на конкретни казуси; създаден механизъм за регулярно обсъждане на актуални правни проблеми; проведено специализирано обучение по приложението на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС и решенията на Съда на ЕС по дела, свързани с нея; проведено специализирано обучение на тема относно касационното производство по ЗАНН; проведено обучение по английски език – І и ІІ ниво; проведено специализирано обучение за съдебни служители и изпълнени дейности за информация и публичност.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.