РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ

Като част от инициативата Ден на отворените врати, Административен съд – Велико Търново организира конкурс за ученическо съчинение на тема „Съдебната палата – домът на съдилищата. Моята мислена разходка в сградата на съда“.

Съчиненията трябва да бъдат подадени в срок до 31.10.2019 г. включително по електронна поща на адрес admsvt@gmail.com. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Обявяването на победителите и връчването на наградите ще се проведе в Деня на отворените врати на Административен съд – Велико Търново – 08.11.2019 година.

Награден фонд:

І награда – ваучер за  книги на стойност 100 лева за автора на съчинението и флашка, както и ваучер за книги на стойност 50 лева за библиотеката на училището, от което е победителят;

ІІ и ІІІ награда – ваучер за книги на стойност 50 лева и флашка, две поощрителни награди – флашка, тефтер и химикал.

В конкурса могат да участват ученици от V до VІІ клас включително от училищата в Област Велико Търново. Всеки участник има право да участва с едно съчинение.

Придружителното писмо трябва да съдържа следната информация:

–  Име, презиме, фамилия и възраст на участника;

–  Област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

–  Телефонен номер на училището и на ученика;

–  Електронен адрес на училището и на ученика;

–  Попълнена  Декларация-съгласие

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

–   Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

–   Обем: една печатна страница формат А4;

–   Разредка на редове и абзаци: 1,5;

–  Подравняване: двустранно;

–   Шрифт: Times New Roman;

–   Размер на шрифта: 12.

Критерии:

–   Съчинение описание /да създаде представа за описвания обект чрез разкриване на признаците му/;

–    Композиционен модел: увод, изложение, заключение;

–   Предварително проучване по темата и запознаване с характерни особености, за да се постигне правдоподобност, да се разкрият достатъчно и съществени белези и да се представи вярно описвания обект;

–   Опорни точки: архитектура и външен вид; интериор; символика; от древността до днес; правила за поведение в съдебната палата; държавни символи/

–   Да се борави с подходящ подбор от думи, съобразен с вида на представяния обект;

–  Оригиналност и творчески подход;

–  Използване на подходящи стилови и езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

–   Спазване на езиковите норми.

Оценяване и награждаване:

От 01.11.2019 г. до 05.11.2019 г. съчиненията ще бъдат оценени от жури в състав: съдия Данаилова, съдия Дабкова и съдия Калчев /резервен член съдия Банев/. Авторите на отличените съчинения ще бъдат информирани на посочените данни за контакт на 06 и 07.11.2019 година. Награждаването ще се извърши в Деня на отворените врати на 08.11.2019 година в новата сграда на Административен съд Велико Търново, на ул. „Иван Вазов“ № 1.

Всеки участник ще получи грамота. Отличените съчинения ще бъдат публикувани на интернет страницата на Административен съд Велико Търново.

При наличие на въпроси или в случай на необходимост от допълнителна информация, може да се свържете със Стела Тошкова – съдебен помощник при Административен съд Велико Търново: тел. 062 600 467, admsvt@gmail.com