СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 09.07.2018 г. е подписан дългоочакваният договор за обществена поръчка с предмет „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. Висшият съдебен съвет проведе открита процедура за възлагане, в резултат на която за изпълнител е определено ДЗЗД „Темида 2017“, гр. София. Цената на цялостния ремонт за привеждане на закупената през 2012 г. постройка във вид, подходящ за съдебна палата, възлиза на 1 904 602,63 лева. Срокът за изпълнение на строителството е 180 дни и стартира с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, което се очаква да се случи в най-скоро време. С приключването на ремонта и адаптирането на сградата за целите на административното правораздаване ще бъде разрешен и най-същественият проблем на съда, посочен от председателя Георги Чемширов като приоритет на втория му управленски мандат.