СПИСЪК С ВЕЩИ ЛИЦА

 • 1. Клас "Криминалистични експертизи"
 • 2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 • 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
  • 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
   • -Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
   • -Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
   • -Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
   • -Д-р Мариана Василева Петрова – Андреева, психиатрия.
   • -Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
   • -Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
  • 3.2. Съдебно-психологична експертиза
   • -Валентина Денчева Христова, психолог.
   • -Донка Маринова Петрова, психология.
   • -Десислава Николаева Тенева
   • -Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
   • -Анета Драготинова Мишева, психолог
   • -Маргарита Михайлова Сариева, психология, социална психология.
   • -Симеон Колев Азгоров, психология.
   • -Татяна Йорданова Енчева, психолог.
   • -Юлия Данова Стоянова, психолог.
 • 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
  • 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
   • -Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител
   • -Анелия Петрова Зарзаланова, икономист-счетоводител
   • -Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство и контрол.
   • -Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист- контрольор /контрол и анализ на фирмената дейност - финансово-ревизионен и данъчен контрол.
   • -Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
   • -Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните и осигурителни дружества.
   • -Валентин Кръстев Трайков, икономист-счетоводител, експерт - оценител на инвестиционен проект, оценител на цели предприятия.
   • -Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, специализация „Управление на финансово-счетоводната дейност“, оценител на недвижими имоти
   • -Венета Димитрова Мусева, икономика на промишлеността.
   • -Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
   • -Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
   • -Галина Василева Бочукова, икономист- счетоводител.
   • -Галя Здравкова Стоянова, икономист- счетоводител, сяетоводство и контрол.
   • -Галя Николчева Петкова, магистър по специалността „Контрол и анализ на фирмента дейност“, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от МФ
   • -Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финасови иснтитуции.
   • -Даниела Георгиева Неделчева, икономист-счетоводител.
   • -Десислава Иванова Трифонова, счетоводство и контрол.
   • -Десислава Койчева Петрова, икономист-счетоводство и контрол.
   • -Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт - оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
   • -Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
   • -Диана Христова Димитрова-Белова, икономист- счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
   • -Донка Райчева Георгиева, икономист.
   • -Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
   • -Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител, експерт по съдебно- счетоводни и финансово-ценови експертизи.
   • -Емилия Великова Яламова, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
   • -Здравка Йорданова Червенкова, икономист-счетоводство и контрол.
   • -Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител
   • -Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.
   • -Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
   • -Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
   • -Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
   • -Мария Александрова Джукева, икономист-счетоводител.
   • -Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
   • -Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
   • -Марияна Георгиева Тодорова, икономист по счетоводна и финансово- контролна дейност.
   • -Марияна Господинова Врангова, икономист - изследване на операциите.
   • -Марияна Тодорова Ангелова, икономика на търговията, професионална квалификация Съдебно – счетоводни експертизи.
   • -Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
   • -Миленка Иванова Джамбазова, икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
   • -Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
   • -Пенка Дончева Петкова, икономист-счетоводител.
   • -Пенка Йорданова Попова, счетоводство и контрол.
   • -Петко Димитров Петков, счетоводство и контрол
   • -Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
   • -Първолета Емилова Георгиева, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни експертизи.
   • -Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист социални дейности.
   • -Румен Николов Димитров, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
   • -Севдина Иванова Йорданова, икономист-счетоводител.
   • -Светла Рашкова Кефирова, икономист по счетоводна и финансова дейност
   • -Светлана Стефанова Иванова, икономист.
   • -Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и контрол.
   • -Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
   • -Събка Иванова Бакалова, икономист-счетоводител.
   • -Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
   • -Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
   • -Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
   • -Цанка Стоянова Трухчева, икономист – счетоводител, счетоводна отчетност.
   • -Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търгвоски предприятия и вземания
   • -Цветомир Симеонов Маринов, икономист-счетоводител.
   • -Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
   • -Юлия Лазарова Попкръстева, икономист-счетоводител.
   • -Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
   • -Даниел Николов Стойков - счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.
   • -Даниела Георгиева Неделчева - икономист-счетоводител
   • -Десислава Иванова Трифонова - счетоводство и контрол
   • -Десислава Койчева Петрова - икономист-счетоводство и контрол.
   • -Деян Георгиев Евдокиев - магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“.
   • -Евгения Петрова Колева - магистър по икономика, с професионална квалификация финанси
   • -Ивета Стефанова Тодорова - финанси, счетоводство и контрол
   • -Илиянка Стефанова Нечева - икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в публичния сектор”
   • -Ирена Алексиева Китанова - икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“
   • -Тотка Христова Ненова - организация на производството и управление в промишлеността
  • 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
   • -Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
   • -Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
   • -Анета Симеонова Петкова, икономист.
   • -Борис Маринов Николов, икономист.
   • -Валери Петров Петров, икономист.
   • -Валерий Тодоров Хаджистоев, икономист - систем. организатор.
   • -Ваня Здравкова Антонова, икономист.
   • -Венета Любенова Голакова, икономист по строителството.
   • -Веска Маринова Мошева, икономист – систем организатор.
   • -Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител на цели държавни и общински предприятия.
   • -Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, активи - движимо имущество, земеделски земи.
   • -Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
   • -Георги Миланов Георгиев, икономист-счетоводител, допълнителна професионална квалификация "Данъчен контрол".
   • -Даниел Дончев Донев, икономист - стратег по маркетинг.
   • -Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финасови иснтитуции.
   • -Даниела Василева Михнева, икономист.
   • -Дарина Василева Пенчева, икономист.
   • -Денка Александрова Бакалова, икономист, експерт - оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на земеделски земи.
   • -Диана Николова Стайкова, икономист – организатор в пром. производство, икономика и управление на промишлеността.
   • -Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетоводство и контрол
   • -Диана Петкова Николаева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
   • -Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
   • -Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
   • -Жулиета Василева Дюлгерова, икономист-счетоводител.
   • -Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
   • -Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител
   • -Йордан Горанов Йорданов, инженер по далекосъобщителна техника, икономист-счетоводител, учител по професионална подготовка, експерт по далекосъобщителна техника, експерт по финансови и данъчни проблеми.
   • -Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
   • -Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
   • -Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на недвижимо имущество и земеделски земи.
   • -Иван Дончев Иванов, икономист – финансист.
   • -Камелия Стефанова Христова, икономика на търговията.
   • -Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия.
   • -Константин Емилов Буюклиев, икономист-финансист.
   • -Красимира Йорданова Петрова, икономист.
   • -Кръстинка Христова Димитрова,икономист по търговията.
   • -Любка Владимирова Христова, икономика на недвижимата собственост, експерт по управление на недвижими имоти.
   • -Любомир Цветков Йотов, икономист - митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в Европейския съюз.
   • -Маргарита Цанкова Илиева, икономист по търговията, експерт по финансови и счетоводни проблеми.
   • -Мария Димитрова Кунчева, икономист.
   • -Мария Кирилова Линджева, икономист по строителството.
   • -Мария Стоянова Маркова, икономист.
   • -Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист.
   • -Марияна Иванова Пангелова, икономист.
   • -Миряна Стефанова Падешка, икономист-осигурител.
   • -Милен Стоянов Пенев, икономист.
   • -Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
   • -Наталия Христова Тотева, икономист.
   • -Недко Стоянов Недков, икономист-финансист.
   • -Панайот Анастасов Антонов, икономист-осигурител.
   • -Пепа Иванова Петкова, магистър по счетоводство и контрол, с професионална квалификация „съдебен експерт“.
   • -Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалист "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоражения, оценител на земеделски земи и трайни насъждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
   • -Румяна Върбанова Борисова, икономист.
   • -Радка Маринова Крумова, икономист счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието.
   • -Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
   • -Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
   • -Стефка Маринова Маринова, икономист по търговията.
   • -Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
   • -Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
   • -Христо Илиев Христов, финанси.
   • -Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търгвоски предприятия и вземания
   • -Венцислав Савов Узунов - икономист
   • -Даниела Христова Топузанова - специалност „Икономика и управление на промишлеността“
   • -Евгения Петрова Колева - магистър по икономика, с професионална квалификация „Финанси“
   • -Ивета Стефанова Тодорова - финанси, счетоводство и контрол
   • -Илиянка Стефанова Нечева - икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в публичния сектор”
   • -Ирена Алексиева Китанова - икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“
  • 4.3. Съдебно-стокова експертиза
   • -Венета Гатева Цонева, стоковед.
   • -Иван Димов Димов, счетоводство и контрол.
   • -Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търгвоски предприятия и вземания
   • -Венцислав Савов Узунов - икономист
   • -Ивета Стефанова Тодорова - финанси, счетоводство и контрол.
   • -Илиянка Стефанова Нечева - икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в публичния сектор”
   • -Ирена Алексиева Китанова - икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“
 • 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
  • 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
   • -Ангел Иванов Борисов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
   • -Гинка Данаилова Панева - инженер земеустроител, оценител на земеделски земи, оценител на недвижими имоти, със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър е вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
   • -Данаил Драгомиров Ангелов - машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и конструиране на машини и съоръжения“
   • -Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
   • -Венцислав Константинов Петров, машинен инженер по жп транспорт (експлоатация и ремонт на електрически локомотиви).
   • -Георги Аврамов Върбанов, машинен инженер - селскостопански машини, оценител на машини и съоръжения.
   • -Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
   • -Жанета Петрова Дончева, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на недвижими имоти.
   • -д-р инж. Иван Николаев Миневски - експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта; експертизи, свързани с безопасни условия на труд.
   • -Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение за квалификация "Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление".
   • -Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
   • -Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер, , оценител на машини и съоръжения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд и оценка на производствения риск.
   • -Марини Енев Мирчев, електроинженер.
   • -Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
   • -Невен Миничев Новаков, машинен инженер-двигатели с вътрешно горене и военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника
   • -Никола Йорданов Ганев, инженер по автоматизация на производството, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения.
   • -Николай Христов Козарев, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
   • -Павлинка Йорданова Николова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
   • -Пенчо Маринов Недялков, електроинженер, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
   • -Петко Луканов Пенков, машинен инженер.
   • -Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
   • -Петър Николов Петров, машинен инженер.
   • -Петър Венков Гандимов, електроинженер.
   • -Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалист "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоражения, оценител на земеделски земи и трайни насъждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и взе
   • -Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
   • -Снежана Младенова Кадиева, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
   • -Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
   • -Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
   • -Иван Миленов Каменов - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“
   • -Йордан Георгиев Енчев - машинен инженер по специалността „Техология и организация на автомобилния транспорт“, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества
   • -Петю Банчев Кирев - машинен инженер „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация и ремонт на вагоните“
   • -Радослав Рашков Цaнев - магистър инженер по специалността „Технология и управление на транспорта“ - специалист по ЖП транспорт
   • -Стефка Иванова Харитонова - машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, Оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
  • 5.2. Съдебна автотехническа експертиза
   • -Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
   • -Тодор Петров Джуров - машинен инженер - ДВГ.
   • -Христо Панайотов Казаков - машинен инженер „Двигатели с вътрешно горене“, експерт по технически, авто и автотехнически експертизи, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
   • -Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта; експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност „Автомобили, трактори и кари“
   • -Невен Миничев Новаков, машинен инженер-двигатели с вътрешно горене и военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника
   • -Николай Димитров Николов, технология и управление на транспорта - автотехнически, транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
   • -Николай Йосифов Анчев, инженер по двигатели с вътрешно горене, "Електроуредба на автомобила".
   • -Д-р, инж. Свилен Атанасов Костадинов - магистър инженер, специалност „Транспортна техника и технологии“, с присъдена образователна научна степен „доктор“ по „Управление и организация на автомобилния транспорт“.
   • -Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
   • -Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
   • -Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
   • -Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер (ДВГ), оценител на машини и съоръжения.
   • -Тодор Петров Джуров, машинен инженер - ДВГ.
   • -Христо Панайотов Казаков, машинен инженер (ДВГ), експерт по технически, авто- и автотехнически експертизи, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
  • 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
   • -Валентин Христов Тонев, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещите машини.
   • -Валерий Гатев Велчев, инженер по съобщителна техника, автоматизация на свръзките.
   • -Галина Тодорова Богданова, специалист "Приложна математика", старши научен сътрудник II степен по научна специалност "Информатика".
   • -Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
   • -Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение за квалификация "Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление".
   • -Йовко Димитров Орачев, инженер – технолог, Технология на ферментационните производства.
   • -Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
   • -Николай Димитров Николаев, електроинженер.
   • -Николай Христов Козарев, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
   • -Христо Дянков Кьосев, електроинженер, Промишлена електроника.
   • -Данаил Драгомиров Ангелов - машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и конструиране на машини и съоръжения“.
   • -Иван Миленов Каменов - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“.
   • -Петю Банчев Кирев - машинен инженер „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация и ремонт на вагоните“.
  • 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
   • -Галина Тодорова Богданова, специалист "Приложна математика", старши научен сътрудник II степен по научна специалност "Информатика".
   • -Гинка Любомирова Бузова-Иванова, специалист "Приложна математика",старши научен сътрудник II степен по научна специалност "Информатика".
   • -Гинка Тодорова Иванова, електроинженер (автоматика, компютърна техника и технологии), оценител на недвижими имоти.
   • -Йордан Щерев Иванов, гр. Велико Търново, доц. д-р Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно", валидно до 25.11.2013 г.
   • -Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
   • -Янко Динков Стойчев, машинен инженер (компютърна техника).
   • -Иван Любенов Блажев - магистър по специалността „Информатика. информационни системи“.
   • -Йордан Любомиров Ангелов - инженер по компютърна техника, магистър по специалността „Компютърна техника“.
  • 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
   • -Бойко Иванов Терзиев - инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, специализация Конструкции, експерт оценител на недвижими имоти.
   • -Анка Димитрова Стойкова, строителен инженер.
   • -Атанаска Димитрова Маджарова, строителен архитектурен техник, оценител на недвижими имоти, икономист по строителството.
   • -Атанаска Илиева Коцева, водостроителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
   • -Валерий Петров Янков, инженер по подемно – транспортни машини и строителни машини, специалист по строителни и пътни машини.
   • -Виолета Васкова Кръстева – Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
   • -Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
   • -Добринка Енчева Вачкова - инженер – земеустроител, специалност „Земеустройство“.
   • -Иван Миленов Каменов - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“.
   • -Георги Петков Тодоров, инженер по транспортно строителство разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно", валидно до 30.10.2015 г.
   • -Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна проектантска правоспособност.
   • -Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
   • -Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
   • -Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
   • -Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
   • -Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
   • -Йовко Димитров Орачев, инженер – технолог, Технология на ферментационните производства, експерт техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацефтичната промишленост.
   • -Йордан Петков Марков, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти..
   • -Коста Генчев Генов, строителен инженер по хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
   • -Красимир Любенов Хаджидосев, строителен инженер.
   • -Лъчезар Василев Лалев, архитект.
   • -Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
   • -Мария Драганова Петрова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
   • -Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
   • -Стефка Иванова Харитонова - машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
   • -Надя Савова Стефанова – Коларова, архитект с пълна проектантска правоспособност.
   • -Павлина Мотова Ангелова, минен инженер - геодезия.
   • -Петко Димитров Топалов, инженер по пътно строителство.
   • -Росица Лазарова Господинова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
   • -Симеон Георгиев Симеонов, земемер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
   • -Станислава Христова Банова, строителен инженер по транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насъждения.
   • -Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист, икономист, оценител на земеделски земи.
   • -Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
   • -Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
   • -Христо Михайлов Харлов, архитект.
   • -Цветан Тотев Стоев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
   • -Цветанка Йорданова Василева, архитект.
  • 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
   • -Милко Петров Маринов, инженер-химик, техника и технология на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
   • -Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженер-химик, техника и технология на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
  • 5.7. Съдебно-енергийна експертиза
   • -Марин Енев Мирчев, електроинженер.
  • 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
   • -Веселин Тодоров Иванов - машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
   • -Марин Иванов Роглев - инженер „Двигатели с вътрешно горене“.
   • -Невен Минчев Новаков - машинен инженер „Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер „Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
   • -Николай Йосифов Анчев - инженер „Двигатели с вътрешно горене“, "Електроуредба на автомобила".
   • -Стефка Иванова Харитонова - машинен инженер, специалност "Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
   • -Стоян Лазаров Стоянов - машинен инженер „Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини и съоръжения.
   • -Тодор Петров Джуров - машинен инженер „Двигатели с вътрешно горене“.
   • -Христо Панайотов Казаков - машинен инженер „Двигатели с вътрешно горене“, експерт по технически, авто и автотехнически експертизи, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
 • 6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
  • 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
   • -Георги Янков Стойчев, зооинженер.
   • -д-р Здравко Николаев Димитров - ветеринарен лекар - „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ гр. Велико Търново за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен съюз.
 • 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
  • 7.1. Съдебно-химическа експертиза
   • -Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
   • -Емил Атанасов Ламбев, инженер – химик.
   • -Йовко Борисов Попов, Велико Търново, инженер-химик.
   • -Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик; ДНК анализ
   • -Пею Николов Пеев, Велико Търново, химик, специалност - химия, химични технологии и металургия на черни и цветни метали.
   • -Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
   • -Цветанка Владимирова Цачева, инженер-химик.
 • 8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
  • 8.1. Съдебна ветиринарномедицинска експертиза
   • -Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер с допълнителна квалификация по система за контрол и управление безопасността на храни/система ("НАССР").
   • -д-р Здравко Николаев Димитров - ветеринарен лекар - „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ гр. Велико Търново за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен съюз.
   • -проф. д-р Йордан Николов Георгиев - ветеринарен лекар.
  • 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
   • -Александър Апостолов Атанасов, инженер по горско стопанство.
   • -Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном (растителна защита), експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
   • -Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инженер-агроном, агромениджър.
   • -Димитър Стойнев Зарев, инженер по горско стопанство, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
   • -Донка Минева Иванова, аграрикономист.
   • -Марин Събев Суванджиев, агроном растителна защита.
   • -Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер с допълнителна квалификация по система за контрол и управление безопасността на храни/система ("НАССР").
   • -Серафим Димитров Димитров, агроном по разтителна защита.
   • -Стефан Христов Узунов, агроном-икономист.
   • -Тодорка Ралчева Бакърджиева, агроном-полевъд.
 • 9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експеритизи"
  • 9.1. Клас "Съдебно-изкуствоведски експеритизи"
   • -Руси Русев Добрев, специалист по изобразително изкуство и преподавател по рисуване в средните училища, вписан в регистрите на занаятчиите с предмет на дейност "Иконопис" и "Художествена обработка на дърво".
 • 10. Клас "Оценителни експертизи"
  • 10.1. Оценка на недвижими имоти
   • -Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, специализация „Управление на финансово-счетоводната дейност, оценител на недвижими имоти“
   • -Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
   • -Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалист "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоражения, оценител на земеделски земи и трайни насъждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и взе
   • -Снежана Младенова Кадиева, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
   • -Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търгвоски предприятия и вземания
   • -Бойко Иванов Терзиев - инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт оценител на недвижими имоти.
   • -Стефка Иванова Харитонова - машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
  • 10.2. Оценка на недвижими културни ценности
   • -Минко Калчев Червенков - инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
  • 10.3. Оценка на машини и съоръжения
   • -Йордан Георгиев Енчев - машинен инженер „Технология и организация на автомобилния транспорт“, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
   • -Минко Калчев Червенков - инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
   • -Пламен Георгиев Георгиев - икономист-организатор, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
   • -Стефка Иванова Харитонова - машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
   • -Цанко Найденов Спасовски - икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
  • 10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
   • -Йордан Георгиев Енчев - машинен инженер „Технология и организация на автомобилния транспорт“, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
   • -Пламен Георгиев Георгиев - икономист-организатор, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
   • -Стефка Иванова Харитонова - машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
  • 10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
   • -Стефка Иванова Харитонова - машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
  • 10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
   • -Николай Георгиев Вачев - квалификация „Бижутер и златар”, оценка на благородните метали и скъпоценни камъни.
  • 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
   • -Пламен Георгиев Георгиев - икономист-организатор, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
   • -Снежана Младенова Кадиева - инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
   • -Стефка Иванова Харитонова - машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
   • -Цанко Найденов Спасовски - икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
 • 11. Клас "Други съдебни експертизи"
  • 11.1. Клас "Други съдебни експертизи"
   • -Виктория Георгиева Ангелова, магистър-фармацевт.
   • -Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист "Приложна математика", старши научен сътрудник II степен по научна специалност "Информатика".
   • -Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна проектантска правоспособност.
   • -Деян Димитров Хаджииванов, специалист съдебно-статистически експертизи, анализ на издръжката на живот и анализ на изборните резултати.
   • -Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
   • -Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер - съдебнооценъчна експертиза на МПС.
   • -Мария Иванова Ганчева, френски и италиански език, специалист по френска филология.
   • -Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик; ДНК анализ
   • -Милена Иванова Обретенова, педагог по руски език и литература.
   • -Михаилка Иванова Григорова, обработка на статистическа информация.
   • -Николай Георгиев Вачев - квалификация „Бижутер и златар”.
   • -Радка Маринова Крумова, икономист счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
   • -Светлана Цонева Братоева, икономист по промишлеността, ОПУП, обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес статистика.
   • -Стефан Любомиров Стефанов, математика и информатика, комуникационна техника и технологии.
   • -Тотка Георгиева Генова, машинен инженер, специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
   • -Данаил Драгомиров Ангелов - машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и конструиране на машини и съоръжения“.
   • -Йордан Георгиев Енчев - машинен инженер „Техология и организация на автомобилния транспорт“, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
   • -проф. д-р Йордан Николов Георгиев - ветеринарен лекар.