СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УВЕДОМЯВА студентите, че във връзка с получената информация за затруднения със снабдяване с необходимите документи за участие в практическо обучение като стажанти в Административен съд гр. Велико Търново по проект „Студентски практики”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”., съфинансирана от Европейския социален фонд, удължава срока и дава възможност на желаещите да подадат изискуемите документи до 05.09.2013г. включително.