СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Административен съд – Велико Търново уведомява  студентите, които биха искали да участват в практическо обучение като стажант в Административен  съд – Велико Търново обучение  по http://asvt.eu/?p=630проект „Студентски практики”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд, че  съобразно  чл.5,ал.3 от Инструкция за реда и условията  за изпълнение  на дейностите по проекта,  приема документи  на желаещи.
Срок за подаване на документите  :  от 05.08. до 30.08.2013г.

Документи :
1.Заявление,с което  студентът кандидатства за  позицията стажант в Административен  съд – Велико Търново;
2. Уверение от ВУЗ,че е студент;
3. Кратко мотивационно писмо – защо иска да се включи в проекта и какви са конкретните му очаквания  от участието в него.

Документите могат да се подават в Информационния център на съда, както и по пощата с писмо с обратна разписка.

След изтичане на срока за кандидатстване, със студентите,заявили  желание да бъдат обучавани в Административен съд – Велико Търново,ще бъде проведено интервю за одобряване  на   тези,с които ще бъде проведен стаж по програмата.

Предвижда се началната  дата за започване на  студентския стаж по програмата да  е 01.10.2013г.

За  допълнителна информация, виж тук.