СЧИТАНО ОТ 02.07.2018 Г. СЪДИЯ МАРИЯНА ЛАЗАРОВА Е ПРЕНАЗНАЧЕНА НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ОБЛАСТ

Считано от 02.07.2018 г. щатната численост на магистратите в Административен съд Велико Търново е редуцирана с една бройка, тъй като от тази дата съдия Марияна Лазарова встъпи в длъжност като съдия в Административен съд – София-област. Преместването е по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт по Решение от 26.09.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Изпълнението му беше спряно поради обжалване по реда на чл. 145 от АПК, вр. чл. 36 от ЗСВ пред Върховния административен съд, който остави жалбата без разглеждане и прекрати производството поради липса на правен интерес у оспорващия.
Съгласно Решение на ВСС от 20.12.2006 г. съдия Марияна Лазарова е назначена за административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново, като след един мандат на тази длъжност, до настоящия момент изпълняваше длъжността съдия в същия съд.