С ЕДНО ПО-МАЛКО СА ДЕЛАТА, ПОСТЪПИЛИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

С едно по-малко са делта, постъпили в Административен съд – Велико Търново през 2020 година в сравнение с предходната година. Това, както и останалите акценти за дейността на съда през 2020 г., бяха отчетени от административния ръководител-председател Георги Чемширов на състоялото се на 19.03.2021 г. годишно събрание. При строго спазване на противоепидемичните мерки докладът бе уважен от присъствието на официалните гости: г-н Янко Янев – административен ръководител-председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-жа Теодорина Димитрова – административен ръководител-председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Светлана Иванова – заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Велико Търново и г-н Пламен Червенков – секретар на Адвокатска колегия – Велико Търново.

Господин Чемширов подчерта, че отчетният период, белязан от COVID-19 пандемията, подчини работата на съда на стремежа да бъдат запазени животът и здравето както на работещите в институцията, така и на външните клиенти. В тази връзка от страна на ръководството бяха предприети мерки за справяне със ситуацията. Въпреки трудностите беше осигурена непрекъснатост на работния процес и се полагаха усилия да не се нанесат несъразмерни вреди на страните по делата.

По същество беше докладвано, че новопостъпилите първоинстанционни дела в Административен съд – Велико Търново през 2020 г. наброяват 804, а касационните – 333. Разгледани са общо 1330 дела, от които са приключили 1067 дела. Най-голям брой дела са приключени в месечен срок от образуването им. Действителната натовареност на един съдия е била 12,79 дела месечно. 24,93% от постановените съдебни актове са обжалвани, като 72,79% от общия брой на върнатите от ВАС са потвърдени. Щатната численост на магистратите в Административен съд – Велико Търново е девет, като за постигане на разумна натовареност не бива броят им да пада под този праг, подчерта председателят. Към 31.12.2020 г. в съда работят 30 съдебни служители, като незаета остава щатната бройка за служител „връзки с обществеността“. Независимо от специфичните условия на работа съдии и съдебни служители са взели участие в семинари и обучения, провеждани от НИП дистанционно, в електронна среда, с което е сторено необходимото за подобряване на теоретичната подготовка и повишаване на квалификацията им. Във връзка със законодателни промени, за първи път 45 стажант-юристи са преминали обучението си в Административен съд – Велико Търново. Те са били разпределени между всички съдии и въпреки необичайната ситуация, в която е функционирал съдът, стажовете са приключили успешно. Важно място в доклада беше отредено на разрешения дългогодишен сграден проблем на съда, за което председателят заяви: „С това завърши може би една епопея от историята на съда и се положиха основите на ново начало“.

Събранието приключи с думите на господин Чемширов, че независимо от превратностите на времето и непознатата ситуация, в която всички са принудени да живеят и работят,  похвала заслужават усилията, положени от магистратите и съдебните служители от Административен съд – Велико Търново. Като най-съществено той оцени това, че не е допуснато нарушаване на изискванията на европейските стандарти за достъп и откритост на правосъдието.