Участие в проект „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на ОПАК

С Решение № РМФ-1/03.01.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” е одобрено за финансиране разработеното от Административен съд Велико Търново проектно предложение „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”.
Генерираните проектни цели и идеи са покрили изискванията за качество по откритата процедура за подбор на проекти по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на ОПАК.
Общата цел на проекта е укрепване на капацитета на Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца чрез повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на магистратите и съдебните служители и подобряване на оперативната работа и съдебната практика.
Реализацията на заложените дейности за повишаване на компетентността чрез специализирани обучения ще бъде в партньорство с Административен съд Ловеч и Административен съд Враца и ще продължи 18 месеца, като целевите групи, които ще бъдат обхванати са магистратите и съдебните служители от посочените съдилища.
Сключването на договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 144 764,00 лева за изпълнение на проекта предстои до месец.