През 2015 г. в изпълнение на проект “Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в управление на съдебната система” по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.5. “Прозрачна и ефективна съдебна система” на оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез европейския социален фонд бяха създадени 10 телевизионни рубрики, представляващи съдебната власт. Рубриките може да изгледате тук: Съдебна система