Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК – ЕТ „Персонал консулт-Ганчо Попов”

На 12.07.2013г. в сградата на Административен съд-Велико Търново, Председателят Георги Чемширов в качеството си на възложител, подписа договор с избрания изпълнител в открита процедура по ЗОП – ЕТ „Персонал консулт-Ганчо Попов”, гр. София, с предмет: „Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции“, финансиран по ОПАК”.