адм. дело № 383/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново по реда на чл. 185 от АПК, с искане за отмяна разпоредбите на чл. 8 – в частта „събиране“ и „транспортиране“ и на чл. 20, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена, приета с Решение № 53 от 12.06.2014 г. по Протокол № 8/12.06.2014 г. на Общински съвет Елена.
Образувано е административно дело № 383/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 27.09.2019г. от 09,30 часа.