Адм. дело № 499/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на заместник – окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – град Велико Търново против разпоредби на Наредбата за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места на Община Сухиндол, приета решение №45/28.04.2004г. на Общински съвет – Сухиндол, изменена и допълнена с решение №104/05.10.2012 г. на Общински съвет – Сухиндол, както и за възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК.С протеста се иска отмяната на цялата Наредба, като алтернативно се иска отмяната на разпоредбата на чл.20, ал.3 и чл.23 от същата, за което е образувано адм. д. № 499/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 22.11.2019 г. от 10.00 часа.