Адм. д. № 187/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба против заповед № 1510-РД-01-03/20.12.2011 г. на Кмета на община Свищов, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ, кв. 155 по плана на гр. Свищов с отреждане за нуждите на поземлен имот с идентификатор 65766.704.74 по КК и КР на землището на гр. Свищов, за което е образувано Административно дело № 187/2012 г по описа на съда, насрочено за 25.04.2012 г. от 13:30 часа. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституиране като ответници със съдържанието по чл.218, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.