Aдм. д. № 287/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния  кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор при Районна прокуратура гр. Свищов против чл. 34 т.8.9 от Раздел 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и чл.2 и чл.2 ал.2 т.9 от Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Свищов, за което е образувано административно дело № 287/2016 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново, насрочено за 15.07.2016г. от 10.00 часа.