Aдм. д. № 406/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на  прокурор от Районна прокуратура гр. Горна Оряховица против разпоредбите на чл.43, ал.1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 14 от протокол № 3 от заседание на 16.12.2015г. на същия ОбС, за което е образувано административно дело № 406/2016г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.